วันอังคารที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2554

ชวเลขคืออะไร ?ก่อนอื่นเรามารู้จักกับ      "ชวเลข"ชวเลข ความหมายคือ การเขียนข้อความอย่างย่อด้วยสัญลักษณ์ เพื่อให้นการเขียนหรือจดบันทึกเกิดความเร็วมากยิ่งขึ้นกว่าการเขียนหนังสือตามปกติที่เราเขียนกันนั่นเอง


หลักสำคัญในการเขียนชวเลข คือ ผู้เรียนจะต้องทำการฝึกฝน


ชวเลขที่นิยมใช้ในปัจจุบันมี ๒ แบบ คือ
 ๑. แบบเกรกก์ (Gregg) ซึ่งถูกคิดค้นขึ้นโดย นายโรเบิร์ท เกรกก์  ในปี ค.ศ. ๑๘๘๘
 ๒. แบบปิทแมน (Pitman) ซึ่งถูกคิดค้นขึ้นโดย นายเซอร์ไอแซค ปิทแมน  ในปี ค.ศ. ๑๘๓๗


ซึ่งหลักในการเขียนชวเลขมีหลักกว้าง ๆ คือ
๑. การเขียนตามเสียง ซึ่งการเขียนนี้จะเขียนตามเสียงที่ได้ยินเท่านั้น โดยไม่คำนึงว่าหลักการเขียน
    ภาษาไทยจะเขียนอย่างไรก็ตาม แต่สำหรับชวเลขถ้าไม่ออกเสียงก็ไม่ต้องเขียน เช่น

      
                หลักการเขียนภาษาไทย  ------------------>   หลักการเขียนชวเลข


                       ทรัพย์                  ------------------>            ซับ


                       ศาสตร์                 ------------------>            สาด


           ชวเลขเขียนตามเสียง ฉะนั้น ตัวการันต์ไม่ได้ออกเสียง ตัวชวเลขก็ไม่ต้องเขียนเช่นกัน


๒. การเขียนชวเลขไม่มีวรรณยุกต์  คือแม้ว่าคำในภาษาไทยคำนั้นจะมีวรรณยุกต์ก็ตาม แต่สำหรับ
     การเขียนชวเลขนั้นจะเขียนในรูปแบบเดียว ซึ่งหลักการถอดชวเลขนั้น ผู้ถอดชวเลขจะต้องทราบ
     จากข้อความได้เองว่าคำนั้นคือคำใดจากรูปประโยค แต่สำหรับการเรียนขั้นต้นนั้นจะใช้เครื่องหมาย
     แทนไปก่อน เมื่อเกิดความชำนาญแล้วผู้ถอดชวเลขจะเรียนรู้ได้เองโดยไม่ต้องใส่เครื่องหมาย เช่น

                 หลักการเขียนภาษาไทย  ------------------>   หลักการเขียนชวเลข


                  นา หน่า น่า น้า หนา      ------------------>            นา
ชวเลขไทยเป็นวิชาที่ใช้ทักษะ ใช้ความชํานาญ เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้วยการฝึกฝน
อย่างถูกวิธีด้วยความสนใจเอาใจใส่  ความพยายาม ความอดทน และความขยัน  จนเกิดทักษะ
ในการเขียนก่อให้เกิดปฏิภาณไหวพริบ มีความคล่องตัวรู้จักใช้ภาษาและขัดเกลาสํานวนได้อย่าง
เหมาะสม


หลักวิธีการเรียนรู้ชวเลข
การเขียนชวเลขจะเริ่มต้นคล้ายกับการเรียนภาษาไทยเบื้องต้น โดยเราจะเริ่มตั้งแต่เขียนและการคัดตัวพยัญชนะ  สระ  ผสมคํา  เขียนประโยค เขียนข้อความตามคําบอกแล้วถอดข้อความให้ถูกต้องตามหลักภาษาไทย จะแบ่งการเรียนรู้ไว้เป็น ๓ ขั้น คือ ขั้นพื้นฐาน ขั้นกลาง ขั้นสูง ดังนี้  

  ขั้นพื้นฐาน 
- ศึกษาความสําคัญของหลักการเขียนชวเลขให้เข้าใจ 
- การฝึกฝนเขียนพยัญชนะเส้นโค้ง พยัญชนะเส้นตรง และเส้นตรงแนวเฉียงขึ้นและเฉียงลงให้ได้    
   ตามมาตรฐาน
- การเขียนสระวงกลม สระขอ สระผสม
- การผสมพยัญชนะกับสระวงกลม การผสมพยัญชนะกับสระขอ การผสมพยัญชนะกับสระประสม 
- การเขียนสระเสียงสั้นและเสียงยาว 
- การเขียนเครื่องหมายเสียง 
- การเขียนพยัญชนะ ย ญ 
- การเขียนพยัญชนะตัว อ 
- การเขียนคําที่มีตัว ก  ด  บ  น  ง  ม  ว  ย เป็นตั วสะกด 
- การเขียนพยัญชนะพิเศษ ต หงาย    ส เปลี่ยนวิถี     ว ควบกล้ํา    บ ป ตัวบิด 
- การทิ้งจุดสระเสียงสั้น 
- การเขียนเครื่องหมายวรรคตอน 
- การเขียนย่อคําหน้า 
- การเขียนประโยคต่าง ๆ  
- การเขียนคําย่อเบื้องต้น  
- การเขียนคำวลี

ขั้นกลาง 
- ทบทวนชวเลขขั้ นพื้นฐาน 
- ทบทวนคําย่อ คําวลี 
- การเขียนคําพัฒนา 
- การเขียนย่อคําโดยใช้พยัญชนะแทนคําหน้า 
- การเขียนย่อ วัน เดือน ปี 
- การเขียนย่อคํา ตําบล จังหวัด เมือง ประเทศ ทวีป มหาสมุทร กระทรวง ทบวง กรม
- การเขียนจํานวน เวลา น้ำหนัก เนื้อที่ ลักษณะนามต่าง ๆ 
- การเขียนคําสุภาษิต สํานวน คําพังเพย คําคล้องจอง
- การเขียนคําราชาศัพท์ 
- ฝึกเขียนตามคําบอก
- วิธีการนับคํา นับพยางค์  แบ่งช่วงคําบอก 
- หลักเกณฑ์การนับคําผิด  

ขั้นสูง
- ทบทวนชวเลขขั้นพื้นฐานและขั้นกลาง
- ทบทวนคำย่อ คำวลี คำราชาศัพท์ 
- การฝึกการย่อคำเองตามหลักการย่อ เพื่อใช้ในการพัฒนาการเขียนชวเลข
- การฝึกเขียนตามคำบอกเพื่อพัฒนาความเร็วและความแม่นยำในการเขียนให้ได้ตามเกณฑ์ 
- ฝึกถอดข้อความชวเลขได้ถูกต้องแม่นยำตามมาตรฐาน
                 11 ความคิดเห็น:

 1. ท่านใดเข้ามาดูช่วยส่งเสริมด้วยนะคะ บล็อกนี้จะจัดทำเพื่อต้องการให้ความรู้ต่อไปในอนาคต หรือท่านใดที่สนใจ ติดต่อได้นะคะ เราจะเป็นแรงผลักดันให้ทุกคนที่ต้องการเรียนรู้ในวิชาชวเลขนี้ค่ะ

  ตอบลบ
 2. ขอบคุณครับ ได้ความรู้หลายสถาน

  ตอบลบ
 3. เยี่ยมมากครับ

  ตอบลบ
 4. มีหนังสือขายมั้ยค่ะ

  ตอบลบ
 5. สนใจครับอยากเรียน/ขอคำแนะนำด้วย/ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 6. ยังมี
  ใครใช้ไหมคะ อยากฟื้นการเขียนชวเล

  ตอบลบ
 7. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 8. อยากเรียน อยากเขียนเป็นค่ะ

  ตอบลบ